Історія

Кафедра під такою назвою в структурі юридичного факультету діє із січня 2015 р. А відкрилася вона на початку червня 1991 р. як кафедра теорії та історії держави і права. Це була перша кафедра відродженого у Чернівцях юридичного факультету. Саме ця кафедра згідно тодішнього державного стандарту юридичної освіти забезпечувала викладання основних навчальних дисциплін для першого курсу. До її складу увійшли кандидати юридичних наук, доценти А. В. Дубровіна, К. Ф. Янош, кандидат філософських наук А. А. Козловський, кандидати історичних наук, доценти П. С. Пацурківський, М. В. Никифорак, Я. С. Курко. Завідуючим було обрано доктора юридичних наук, професора Київського національного університету Василя Лук’яновича Мунтяна. З вересня 1993 р. кафедру очолив доцент Київського університету Віталій Петрович Марчук. У 2001-2008 рр. завідуючим кафедрою був корінний чернівчанин, доктор юридичних наук, професор Антон Антонович Козловський. З вересня 2008 р. кафедрою завідує професор Михайло Васильович Никифорак. Велику допомогу у становленні кафедри надали київські професори М. І. Козюбра, А. П. Ткач, О. А. Підопригора, О. О. Шевченко, О. Н. Ярмиш, львівські професори В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, П. М. Рабінович, В. С. Макарчук, С. С. Сливка, харківські професори В. Д. Гончаренко, О. Ф. Скакун.

Кафедра здійснює підготовку фахівців-правознавців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

В рамках бакалаврського навчального циклу кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: теорія держави і права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, римське право, юридична логіка (всі І курс); історія вчень про державу і право, соціологія права (ІІ курс). У 2014/2015 навчальному році кафедрою введений новий навчальний курс – «Права людини» (І семестр).

Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кафедра викладає нормативний курс філософії права. З 2000 року кафедра здійснює підготовку магістрів з наукової спеціальності «філософія права» (15 осіб денного і 10 осіб заочного навчання). Для майбутніх магістрів читаються фундаментальні курси філософії та методології права, спецкурси з антропології права, логіки права, аксіології права, гносеології права, канонічного права та інші. Курс антропології права кафедра викладає і для всіх інших наукових спеціальностей підготовки магістрів на факультеті.

З 2014 року діє правознавче відділення університетського коледжу. Кафедра забезпечує процес навчання його першокурсників, а організацію роботи відділення очолює доцент О.Д. Максимюк.

Навчальний процес забезпечує високоваліфікований викладацький штат кафедри: 1 доктор юридичних наук, професор (М.В.Никифорак) і 10 кандидатів юридичних наук, доцентів (С.Б.Боднар, О.Б.Бунчук, В.О.Васильчук, Н.А.Гураленко, О.П.Донченко, С.Б.Карвацька, О.Д.Максимюк, С.В.Місевич, С.В.Савчук, І.Ж.Торончук). Важливо відзначити, що абсолютно всі вони є фахівцями в галузі наукових спеціальностей, що відповідають профілю кафедри (12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; 12.00.12 – філософія права). Такий викладацький склад дозволяє забезпечувати підготовку правників-професіоналів, конкурентоздатних на сучасному ринку праці. Більше 80 % випускників кафедри працюють за фахом.

На кафедрі діє бібліотека, яка налічує більше 3 тисяч друкованих та електронних джерел правової інформації. Для студентів доступний електронний банк всіх лекційних курсів кафедри.

Навчальна діяльність кафедри активно поєднується з науковою. Саме в цьому кафедра вбачає потужні резерви підвищення якості підготовки правознавців. Така традиція започаткована буквально з перших років функціонування Чернівецького юридикуму. За Австрії філософсько- та теоретико-правові курси вели Костянтин Томащук (перший ректор університету, радник крайового суду, депутат австрійської державної ради), Євген Ерліх (родоначальник сучасної соціології права), Альфред Гальбан (дослідник поширення німецького права на теренах України).

Сьогодні наукові дослідження кафедри ведуться на основі комплексної теми: «Право в системі соціальних норм». Уявлення про їх зміст дає тематика докторських і кандидатських дисертацій, захищених науково-педагогічними працівниками кафедри.

1. Козловський Антон Антонович «Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз)» (2000 р.).
2. Никифорак Михайло Васильович «Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр.»(2004 р.).
3. Боднар Сергій Богданович «Рівність як категорія права» (2010 р.).
4. Бунчук Оксана Борисівна «Питання права у науковій спадщині Івана Яковича Франка» (2009 р.).
5. Гураленко Наталія Анатоліївна «Судовий прецедент в системі джерел права (філософсько-правовий аспект)» 2010 р.
6. Донченко Ольга Павлівна «Свобода як категорія права» (2010 р.).
7. Карвацька Світлана Богданівна «Ризький мир 1921 року як завершальний етап боротьби за встановлення української національної державності» (1996 р.).
8. Максимюк Олександр Дмитрович «Філософсько-правові засади принципу невідворотності юридичної відповідальності» (2011 р.).
9. Місевич Сергій Васильович «Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз)»(2005 р.).
10. Васильчук Вікторія Олександрівна «Справедливість як категорія права» (2013 р.).
11. Савчук Сергій Вікторович «Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук» (2002 р.).
12. Торончук Іван Желувич «Буковина у правовій системі Румунії (1918-1940 рр.).» ( 2012 р.).
13. Шиба Олександр Михайлович «Крайове самоврядування на Буковині (1861-1918 рр.)» (1995 р.).

Доценти Н.А.Гураленко та С.В.Савчук плідно працюють над докторськими дисертаціями, захист яких очікується вже в цьому році.

З 2002 р. на кафедрі відкрита постійно діюча аспірантура зі спеціальності «філософія права», з 2006 р. – зі спеціальності «теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень». Навчання в ній щойно завершила Тетяна Грекул-Ковалик, представивши кандидатську дисертація «Юридична освіта і юридична наука на Буковині (1875-2015 рр.)».

Кафедра видає науковий «Ерліхівський збірник» (вийшло 7 випусків), її викладачі постійно публікують свої статті у щоквартальному «Науковому віснику Чернівецького університету. Серія правознавство», якому у 2016 р. виповниться 20 років. З 2003 р. з ініціативи А.А.Козловського видається міжнародний часопис «Проблеми філософії права», який офіційно визнаний друкованим органом Міжнародної та Української асоціацій філософії права. Вийшло з друку вже 9 томів часопису.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з аналогічними кафедрами Київського та Львівського національних університетів, Інститутом права і психології національного університету «Львівська політехніка», Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України, національного університету «Харківська юридична академія ім. Я.Мудрого».

У 2005 р. кафедра провела ХІІІ-у міжнародну історико-правову конференцію «Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти». У 2012 р. спільно з кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права проведена міжнародна конференція, присвячена 150-річчю від дня народження Євгена Ерліха – «Концепція «живого права» Євгена Ерліха та сучасні проблеми праворозуміння». У 2014 р. на кафедрі відбулась наукова конференція «Імперське праворозуміння: століття ХХІ».

До наукових кафедральних пошуків активно залучаються студенти. На кафедрі створений науковий гурток з теорії права, діє магістерський семінар з філософії права. У щорічних університетських студентських наукових конференціях бере участь не менше 10 студентів, які досліджують проблематику кафедри. Кафедра здійснює організацію роботи Малої академії наук при факультеті для учнів 9-11 класів шкіл області. Чимало випускників цієї академії стали студентами факультету.

З прийняттям нового закону України про вищу школу перед кафедрою постали нові проблеми, нові завдання. Значною мірою вони пов’язані із визначенням меж позитивізму у вищій юридичній освіті, із прагматизацією та практикалізацією навчального процесу, із посиленням його морально-етичної орієнтації для всіх можливих напрямів майбутньої юридичної діяльності випускників факультету. Над цим кафедра і працює. Вдумливо. Наполегливо. Щодня.

Основні напрямки кафедральних наукових досліджень:
- теорія права;
- філософія права;
- антропологія права;
- історія держави і права;
- історія політичних і правових учень;
- соціологія права.

Кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності «Філософія права».