Перелік публікацій Гураленко Наталії Анатоліївни:

 1. Huralenko N. The actualization of the judicial law-making problems in the works of E. Ehrlich / N. Huralenko // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Pravna veda a prax v tretom tisicroci». – Universita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. – P. 7-9.

 2. Автореферат

  Переглянути pdf

 3. Гураленко Н.А. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії «джерело права» / Н.А. Гураленко // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 13–18.

 4. Гураленко Н.А. Аксіологічний аспект різноджерельного права в Україні / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 385: Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2007. – С. 17–22.

 5. Гураленко Н.А. Філософія закону / Н.А. Гураленко // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 7-12.

 6. Гураленко Н.А. Судовий прецедент у механізмі захисту прав людини / Н.А. Гураленко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 9 (47). – С. 8–14.

 7. Гураленко Н.А. Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу / Н.А. Гураленко // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 10–16.

 8. Гураленко Н.А. Правова природа судового прецеденту: онтологічний вимір / Н.А. Гураленко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. –№ 5. – С. 12–21.

 9. Гураленко Н.А. Система джерел права як компонент правової системи: системно-функціональний аналіз / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 533: Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 5–9.

 10. Гураленко Н.А. Система джерел права: аналіз структурних елементів / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 538: Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 11–16.

 11. Гураленко Н.А. Судова правотворчість як спосіб конструювання правової реальності / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 550: Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 5–9.

 12. Гураленко Н.А. Істина як елемент суддівського пізнання: філософсько-правовий аналіз співвідношення суб’єктивних і об’єктивних компонентів / Н.А. Гураленко // Юридична Україна. – 2011. – № 12. – С. 4–9.

 13. Гураленко Н.А. Деякі аспекти проблематики антиномій права / Н.А. Гураленко // Юридична Україна. – 2012. – № 12. – С. 9–14.

 14. Гураленко Н.А. Діалектичний підхід як методологія розв’язання антиномій у праві / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наук. праць. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2013. – Вип. 21. –Т. 3. – Ч.1. – С. 249–252.

 15. Гураленко Н.А. Стилі юридичного мислення: компаративістський підхід // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3/2. – С. 359–363.

 16. Гураленко Н.А. Свобода вибору як атрибутивна ознака суддівського розсуду / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 4. – С. 292-303.

 17. Гураленко Н.А. Функціональна роль звичаю в контексті гармонізації сучасного права / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1(1). – С. 192–202.

 18. Гураленко Н.А. Суддівський розсуд: деякі онтологічно-правові аспекти проблематики / Н.А. Гураленко // Митна справа. – 12. – № 5. – Ч.2. – Кн.1. – С. 32–37.

 19. Гураленко Н.А. Судова правотворчість як спосіб конструювання правової реальності / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 550 : Правознавство. – С. 5–9.

 20. Гураленко Н.А. Логічність та екзистенціальність істини як константа суддівського пізнання / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 559 : Правознавство. – С. 23-27.

 21. Гураленко Н.А. Детермінація розвитку вчення про судову правотворчість: ретроспективний аналіз західної традиції права / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 597 : Правознавство. – С. 25-28.

 22. Гураленко Н.А. Детермінація розвитку вчення про судову правотворчість: ретроспективний аналіз вітчизняної традиції права / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 604 : Правознавство. – С. 20-24.

 23. Гураленко Н.А. Причинно-аксіоматичні основи суддівського розсуду / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 618 : Правознавство. – С. 26-30.

 24. Гураленко Н.А. Ретроспективна функція суддівського пізнання: герменевтичний підхід // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 628 : Правознавство. – С.46–49.

 25. Гураленко Н.А. Ірраціональне як константа правового пізнання / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 644 : Правознавство. – С. 31–35.

 26. Гураленко Н.А. Логіко-рефлексивні основи суддівського пізнання в пост-модерній перспективі / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 660 : Правознавство. – С. 16–19.

 27. Гураленко Н.А. Методологічні засади суддівської інтерпретації: проблема концептуальних підходів / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2013. – Вип. 5. – Т. 2. – С. 122–126.

 28. Гураленко Н.А. Деякі деонтологічні аспекти діяльності судді / Н.А. Гураленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 682 : Правознавство. – С. 22-25.

 29. Гураленко Н.А. Антиномічні концепти як джерело пізнання права // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 3-6.

 30. Гураленко Н.А. Дихотомія факту й норми: проблема методологічних підходів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 728 : Правознавство. – С. 28-32.

 31. Публікації у наукометричних виданнях:

 32. Гураленко Н.А. Методологічні проблеми дослідження судової правотворчості та судового прецеденту в сучасній Україні // Проблеми філософії права. – Том VIII-XIX. – Київ-Чернівці : ЧНУ, 2010-2011. – C. 283–291.

 33. Гураленко Н.А. Інтерпретаційні константи суддівського пізнання: герменевтичний підхід / Н.А. Гураленко // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 151–157.

 34. Гураленко Н.А. Гносеологические закономерности формирования внутреннего убеждения судьи / Н.А. Гураленко // Legea si viata. – 2013. – № 11/2. – С. 68–72.

 35. Гураленко Н.А. Онтологические основания судейского познания: смена методологических ориентиров / Н.А. Гураленко // Legea si viata. – 2014. – № 2. – С. 27–30.

 36. Гураленко Н.А. Рационализация правового мышления: некоторые вопросы судейського познания / Н.А. Гураленко // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2014. – №1. – С. 17–19.

 37. Гураленко Н.А. Логико-гносеологические основания судебного доказывания / Н.А. Гураленко // Право и образование. – 2014. – № 2. – С. 84–89.

 38. Монографії:

 39. Гураленко Н.А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософське та теоретичне осмислення : монографія / Н.А. Гураленко. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 256 с.

 40. Гураленко Н.А. Суддівське правопізнання: праксеологічний вимір : монографія / Н.А. Гураленко. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 352 с.

 41. Конференції:

 42. Гураленко Н.А. Співвідношення закону і судового прецеденту: аксіологічний підхід / Н.А. Гураленко // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів, 2007. – С. 52–55.

 43. Гураленко Н.А. Джерело права та форма права: питання співвідношення та взаємозв’язку / Н.А. Гураленко // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: тези доповідей ІХ Всеукраїнсько науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 45–49.

 44. Гураленко Н.А. Правова природа судового прецеденту як джерела права / Н.А. Гураленко // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної конференції «Шості осінні юридичні читання» (26-27 жовтня 2007 р.) : у 3-х ч. – Ч. 1.– Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2007.– С. 35–37.

 45. Гураленко Н.А. Судовий прецедент у механізмі захисту прав людини / Н.А. Гураленко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тех. Доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (21-22 грудня 2007 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 17–19.

 46. Гураленко Н.А. Категорія «джерело права»: аксіологічний аспект / Н.А. Гураленко // Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Луцьк, 2007. – С. 18–19.

 47. Гураленко Н.А. Онтологія судового прецеденту: пошук доктринального визначення / Н.А. Гураленко // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Луцьк, 2008. – С. 19–21.

 48. Гураленко Н.А. Формування оптимальної концепції розподілу влад: філософсько-правовий підхід / Н.А. Гураленко // Соціологічні та філософські проблеми права очима молодих науковців та практиків : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Київ, 20 травня 2011 р.). – Київ : ВАУП, 2011. – С. 41–45.

 49. Гураленко Н.А. Діалектика істини та хиби у процесі суддівського пізнання (проблеми методологічних підходів) / Н.А. Гураленко // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.) / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 242– 250.

 50. Гураленко Н.А. Онтологічні антиномії норми права / Н.А. Гураленко // Проблеми державотворення та право творення в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 17 лютого 2012 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 121–123.

 51. Гураленко Н.А. Діалектика позитивного і природного у правовому пізнанні: проблема методологічних підходів / Н.А. Гураленко // Теорія та практика юридичної освіти : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Київ, 20 квітня). – К. : Видавництво Європейського університету, 2012. – С. 52–54.

 52. Гураленко Н.А. Антиномічна природа права : соціолого-правовий аналіз / Н.А. Гураленко // Ерліхівський збірник : матеріали наук.-практ. конференції «Концепція «живого права» Є. Ерліха та сучасні проблеми правопізнання» (Чернівці, 27-29 вересня 2012 р.) / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. – С. 46–49.

 53. Гураленко Н.А. Істина у посткласичному вимірі: окремі аспекти суддівського пізнання / Н.А. Гураленко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Т. 1. / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 18–19.

 54. Гураленко Н.А. Гносеологічні моделі співвідношення сущого та належного у праві / Н.А. Гураленко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (Суми, 18-19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 482–485.

 55. Гураленко Н.А. Стиль юридичного мислення: характеристика англо-американської системи права / Н.А. Гураленко // Нові завдання та напрями розвитку сучасної юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (Львів, 15-16 листопада 2013 р.) Ч. ІІ. / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – Львів : ЗОЦПІ, 2013. – С. 111–113.

 56. Гураленко Н.А. Духовно-аксіоматичні основи сучасного праворозуміння / Н.А. Гураленко // Духовні засади сучасного правогенезу : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Миколаїв, 29-30 листопада 2013 р.) / Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія». – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 54–55.

 57. Гураленко Н.А. Стиль юридичного мислення: характеристика романо-германської системи права / Н.А. Гураленко // Компаративістські читання : матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 26-28 квітня 2013 р.) / Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник наук. праць / Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 78–80.

 58. Гураленко Н.А. Мовні й логічні підстави юридичної аргументації / Н.А. Гураленко // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня-1жовтня 2015 року). – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 44-47.

 59. Методичні рекомендації:

 60. Гураленко Н.А. Філософія влади : методичні матеріали для магістрів / Н.А. Гураленко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.