Перелік публікацій Бунчук Оксани Борисівни:


  І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 1. Бунчук О.Б. Звичаєве право у системі правових поглядів Івана Франка. О. Б.Бунчук // Динаміка наукових досліджень ‘2004: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 21-30 черв. 2004 р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 4 : Право. – С. 6-7.

 2. Бунчук О.Б. Іван Франко про панщину і правові наслідки її скасування на західноукраїнських землях . О. Б.Бунчук // Науковий потенціал світу ‘2004: матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 1-15 листоп. 2004 р.) – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 48: Право. – С. 3-6.

 3. Бунчук О.Б. Дослідження правового становища галицького селянства у наукових працях І.Я.Франка . О. Б.Бунчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. правознавство. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 306. – С. 9-13.

 4. Бунчук О.Б. І.Я.Франко про правове становище селянства Галичини (друга половина ХІХ століття) . О. Б.Бунчук // Право в системі соціальних норм : історико-юридичні аспекти : матеріали ХІІІ іст.-прав. конф., (Чернівці, 20-22 трав. 2005 р.). – Чернівці : Рута, 2005. – С. 326–330.

 5. Бунчук О.Б. Історико-правова характеристика становища селянства західноукраїнських земель під владою Польщі у науковій спадщині І.Я.Франка . О. Б.Бунчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. правознавство. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 286. – С. 34-38.

 6. Бунчук О.Б. Франкові ідеї федералізму та їх політико-правові інтерпретації . О. Б.Бунчук // Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіональних проблем. – № 15. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2006. – С.252-258.

 7. Бунчук О.Б. І.Я.Франко про самоврядування міст за магдебурзьким правом . О. Б.Бунчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 365. – С. 44-48.

  Переглянути pdf

 8. Бунчук О.Б. Міжнародно-правові акти Київської Русі в оцінці І.Я.Франка . О. Б.Бунчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 333. – С. 37-41.

  Переглянути pdf

 9. Бунчук О.Б. І.Я.Франко про суспільно-політичний устрій західно-українських земель у складі Австро-Угорської імперії . О. Б.Бунчук // Іван Франко і Буковина: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Чернівці, 22 вересня 2006 р.) – Чернівці: Прут, 2006. – С.67-73.

 10. Бунчук О.Б. Іван Франко про Литовські статути . О. Б.Бунчук // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 23-24 березн. 2007 р.) – Луцьк. – С. 15-17.

 11. Бунчук О.Б. Загальна характеристика римського права у науковій спадщині І.Я.Франка . О. Б.Бунчук // Держава і право: зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки (спецвипуск). – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – С.18-23.

 12. Бунчук О.Б. Ідеї свободи та рівності у поглядах І.Я.Франка на походження держави . О. Б.Бунчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. правознавство. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 385. – С. 23-28.

  Переглянути pdf

 13. Бунчук О.Б. Іван Франко про сільське самоврядування на західноукраїнських землях другої половини ХІХ століття (історико-правовий аспект) . О. Б.Бунчук // Регіональні аспекти історико-правових досліджень : матеріали ХVІІ міжнар. іст.-прав. конф., (Донецьк, 31 – 3 червня 2007 р.). – Донецьк, 2008. – С. 342-353.

 14. Бунчук О.Б. Погляди Івана Франка на походження держави і права (герменевтичний та компаративістський аспекти) . О. Б.Бунчук // Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження): матеріали міжнар. наук. конгресу, (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) – Львів, 2008. – Т. 1. – С.161-176.

 15. Бунчук О.Б. Іван Франко про права українського населення Закарпаття в ІІ половині ХІХ століття (за матеріалом протесту галицьких русинів “І ми в Європі”) . О. Б.Бунчук // Наука, практика, освіта: матеріали V міжнар. наук. – практ. конф., (Київ, 23 трав. 2008 р.) – К : ДОРАДО, 2008. – С.71-73.


 16. ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 17. Бунчук О.Б. Питання звичаєвого права в науковій спадщині Івана Франка . О. Б.Бунчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – Nr. 6(10). – 2014. – P. 15-19.

  Переглянути pdf

 18. Бунчук О.Б. Історія українського права у науковій спадщині Івана Франка . О. Б.Бунчук // PRAVNA VEDA A PRAX V TRETOM TISICROCI. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - 27. – 28. februar 2015

 19. Автореферат

  Переглянути pdf

 20. Бунчук О.Б. Історико-правові аспекти наукової розвідки І.Франка “Грималівський ключ в р. 1800” . О. Б.Бунчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2009. – С. 11-14.

 21. Бунчук О.Б. Наукова інтерпретація поглядів Івана Франка на питання права . О. Б.Бунчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 36-42.

  Переглянути pdf

 22. Бунчук О.Б. Бунчук О. Б, Погляди Івана Франка на сутність права / Бунчук О. Б. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 550: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 20-23

  Переглянути pdf

 23. Бунчук О.Б. Становлення, джерела та головні риси давньоруського права в оцінці І.Франка . О. Б.Бунчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 16-21.

 24. Бунчук О.Б. Характеристика І.Франком українського права литовсько-польської доби . О. Б. Бунчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 39-44.

  Переглянути pdf

 25. Бунчук О.Б. І.Франко про особливості державно-правового розвитку українських земель у складі Російської імперії . О. Б.Бунчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 636: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 42-47.

  Переглянути pdf

 26. Бунчук О.Б. Іван Франко про співвідношення права і закону . О. Б.Бунчук // Теорія та практика юридичної освіти: І Всеукр. наук.-практ. конф., – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С.18-21.

 27. Бунчук О.Б. Соціологічна юриспруденція та її напрямки . О. Б.Бунчук // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Чернів. ац... ун-т, 2012. – Вип. 6. – С. 130-133.

 28. Бунчук О.Б. Тріада невід’ємних прав людини та гарантії їх реалізації (політико-правова доктрина Джона Локка). О. Б. Бунчук // Право на життя: аспекти реалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. – Ч.1. – С.12-15.

 29. Бунчук О.Б. Австрійське законодавство кінця ХІХ – початку ХХ століття в оцінці Івана Франка . О. Б.Бунчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 714: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 33-37.

 30. Бунчук О.Б. Питання права у розвідці Івана Франка «Шість записів князя Іллі Костянтиновича Острозького з р.1535-1540» . О. Б.Бунчук // Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – Ч.1. – С.8-11.

  Переглянути pdf

 31. Бунчук О.Б. Сучасний юридичний позитивізм . О. Б.Бунчук, Донченко О.П.// Чернівці: Рута, 2013.

 32. Бунчук О.Б. Державно-правова думка в Україні . О. Б. Бунчук, Місевич С.В.// Чернівці: Рута, 2013.

 33. Бунчук О.Б. Свобода як категорія права . О. Б. Бунчук, Донченко О.П., Боднар С.Б. // Чернівці: Рута, 2013.