Перелік публікацій Максимюка Олександра Дмитровича:

 1. Автореферат

  Переглянути pdf

 2. Максимюк О.Д. Соціально-філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх / О.Д. Максимюк // Проблеми філософії права. – Київ-Чернівці : Рута, 2003. – Том 1. – С. 107-111.

 3. Максимюк О.Д. Невідворотність відповідальності як філософсько-правова проблема / О.Д. Максимюк // Наукові записки. Право. – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 254-261. – (Серія Право).

 4. Максимюк О.Д. Невідворотність юридичної відповідальності – гарантія захисту прав та свобод людини : матеріали V-ї Регіональної міжвузівської наукової конференції [“Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні”], (м. Івано-Франківськ, 16 квітня 2004 року) / Юрид. ін-т Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 33-34.

 5. Максимюк О.Д. Дотримання принципу невідворотності юридичної відповідальності в діяльності правоохоронних органів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Сучасний соціокультурний простір 2004”], (м. Київ, 20-25 грудня 2004 року). – К. : ТОВ “ТК “МЕГАНОМ”, 2004. – Ч. 2. – С. 70-73.

 6. Максимюк О.Д. Малоефективність дії принципу невідворотності адміністративної відповідальності за корупцію : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції [“Наука і освіта 2005”], (м. Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 року). – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 47. – С. 29-31. – (Серія Право).

 7. Максимюк О.Д. Принципи юридичної відповідальності: антиномія чи системний зв’язок? матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів [“Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави”], (м. Львів, 4–5 березня 2005 року) / Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Одеса : Юридична література, 2005. – С. 16-20.

 8. Максимюк О.Д. Концептуальний зміст невідворотності юридичної відповідальності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів [“Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”], (м. Луцьк, 25 березня 2005 року). – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 23-25.

 9. Максимюк О.Д. Значення моральних норм при формуванні принципу невідворотності юридичної відповідальності : матеріали ХІІІ історико-правової конференції [“Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти”], (м. Чернівці, 20–22 травня 2005 року) / Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 292-297.

 10. Максимюк О.Д. Невідворотність та індивідуалізація юридичної відповідальності: взаємозв’язок та активна взаємодія / О.Д. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Правознавство. – 2005. – Вип. 286. – С. 30-34. – (Серія Правознавство).

 11. Максимюк О.Д. Справедливість як філософсько-етична основа реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності / О.Д. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Правознавство. – 2005. – Вип. 273. – С.10-13. – (Серія Правознавство).

 12. Максимюк О.Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності (історико-філософський аспект) / О.Д. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Правознавство. – 2006. – Вип. 311. – С. 39-45. – (Серія Правознаство).

 13. Максимюк О.Д. Фактори забезпечення принципу невідворотності юридичної відповідальності / О.Д. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Правознавство. – 2006. – Вип. 348. – С. 19-23. – (Серія Правознавство).

 14. Максимюк О.Д. Совість як морально-етична передумова формування принципу невідворотності юридичної відповідальності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти”], (м. Львів, 15 травня 2008 року). – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – C. 198-200.

 15. Максимюк О.Д. Невідворотність юридичної відповідальності (гармонізація з правом ЄС) : матеріали V-ої міжвузівської науково-практичної конференції [„Наука-Практика-Освіта”], (м. Київ, 23 травня 2008 року) / Міжнарод. науково-технічн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – К. : „ЗАТ ДОРАДО”, 2008. – С. 69-71.

 16. Максимюк О.Д. Проблеми нормативного закріплення принципу невідворотності юридичної відповідальності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів [„Осінні юридичні читання”], (м. Харків, 12-13 листопада 2008 року). – Харків : ХНЮА, 2008. – С. 56-59.

 17. Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності / О.Д. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 461 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2008. – С. 5-10.

 18. Максимюк О.Д. Невідворотність як формально-методологічна сторона юридичної відповідальності : тези доп. III Всеукраїнської науково-теоретичної конференції [„Філософські, методологічні й психологічні проблеми права”], (м. Київ, 23 квітня 2010 року). – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 127-128.

 19. Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О.Д. Максимюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – С. 61–66.

 20. Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2010. – Чис. V. – С. 106-110.

 21. Максимюк О.Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 604: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 34-39.

  Переглянути pdf

 22. Никифорак М.В., Максимюк О.Д. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість // Правова відповідальність: доктрина та практика застосування. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного науково-практичного круглого столу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2 червня 2011 p.). – К., 2011. – С. 37-39.

 23. Максимюк О.Д. Гносеологічне обґрунтування юридичної відповідальності / Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Секція Право. Львів 31 січня 2012 року. – Львів: Львівська комерційна академія. – С.79-81.

 24. Никифорак М.В., Максимюк О.Д., Торончук І.Ж. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн (загальної історії держави і права) : Навч. метод. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.

 25. Никифорак М.В., Максимюк О.Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Методичні матеріали до семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 526 с.

 26. Максимюк О.Д. Формальне обґрунтування принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 50-56.

  Переглянути pdf

 27. Максимюк О.Д. Мізерне значення карного примусу (за Є.Ерліхом) // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 102-103.

 28. Никифорак М.В., Максимюк О.Д. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко та ін.]: за заг. ред. І.Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – Р. 1, гл. 2, 2.2 (у співавторстві з Никифораком М.). – С. 51-56. – (Серія «Про українське право»).

 29. Максимюк О.Д. Деякі аксіологічні аспекти функцій кримінальної відповідальності / О.Д. Максимюк, І.Ж Торончук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. № 10-2. – Том 1. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014.– С. 17-20. (фахове видання)

  Переглянути pdf

 30. Максимюк О.Д. Зміст функцій юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк // Порівняльно-аналітичне право. – № 6. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 15-18. – Режим доступу // www.pap.in.ua. (електронне наукове фахове видання)

 31. Максимюк О.Д. Сутність та види невідворотності юридичної відповідальності» / О.Д. Максимюк // Юридичний науковий електронний журнал. – № 2. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – С. 20-22. – Режим доступу // www.lsej.org.ua. (електронне наукове фахове видання)

  Переглянути pdf