Перелік публікацій Савчука Сергія Вікторовича:

 1. Savchuk S. Fault as philosophical and ethical system / S. Savchuk // British Journal of Science, Education and Culture II. – London : London University Press, 2014. – No.1. (5) (January-June). - P. 326-337.

 2. Автореферат

  Переглянути pdf

 3. Савчук С. В. Актуалізація волі у правовій реальності / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 333 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 9-13.

  Переглянути pdf

 4. Савчук С. В. Антична філософія вини / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 682 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 13-17.

  Переглянути pdf

 5. Савчук С. В. Антропосоціокультурна природа вини / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 714 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 10-20.

  Переглянути pdf

 6. Савчук С. В. Біхевіористський підхід до розуміння провини / С. В. Савчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 1. Том 4 / Херсонський державний університет. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 224-227.

 7. Савчук С. В. Вина як онтологічна характеристика людського існування : філософія екзистенціалізму / С. В. Савчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 64. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 26-32.

 8. Савчук С. В. Воля як категорія права / С. В. Савчук // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». 13 квітня 2007 року. м. Тернопіль.

 9. Савчук С. В. Екзистенціальна філософія вини / С. В. Савчук // «Нові виміри прав людини: юридичні, філософські, політичні аспекти» : Збірник наукових праць / Рец. В. П. Мельник, М. М. Микієвич, В. М. Репецький, І. І. Іжин. – Львів : Львівський центр міжнародного права та прав люди, 2014. – С. 67-74.

 10. Савчук С. В. Законотворческие ошибки: субстанциализация воли в политико-правовых отношениях / С. В. Савчук // Правотворческие ошибки : понятия, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах : материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / под ред. В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. – М. : Проспект, 2009. – С. 598-603.

 11. Савчук С. В. Знак і символ вини / С. В. Савчук // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 257-260.

 12. Савчук С. В. Індивідуалізація винуватості : від гріха до вини / С. В. Савчук // «Другі Таврійські юридичні наукові читання» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 7-8 листопада 2014 р. – Сімферополь : Таврійській національний університет імені В. І. Вернадського, 2014. – С. 14-17.

 13. Савчук С. В. Історія вчень про державу і право. Програма курсу / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2004. – 68 с.

 14. Савчук С. В. Категория «вины» в праве : презумптивность фикции или фиктивность презумпции / С. В. Савчук // Законодательная дефиниция : логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы : Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля наук РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород : Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С. 481-488.

 15. Савчук С. В. Когнітивна теорія вини / С. В. Савчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 67 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – С. 34-41.

 16. Савчук С. В. Конкретизация законодательства : экзистенциальный анализ / С. В. Савчук // Европейски измерения на правото. – 2012 : Русенски университет «Ангел Кънчев». – С. 78-86.

 17. Савчук С. В. Конкретизация законодательства: экзистенциально-правовой анализ / С. В. Савчук // Конкретизация законодательства как технико-юридический приём нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики : Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27-28 сентября 2007 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля наук РФ В.М. Баранова. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. – С. 289-295.

 18. Савчук С. В. Культура вини / С. В. Савчук // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. - №1-2. – С. 442-451.

 19. Савчук С. В. Культура вини: етика закону та етика творчості / С. В. Савчук // Право і суспільство. Випуск 6-2. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 14-20.

 20. Савчук С. В. Основні теорії волі : субстанціалізація волі у правовій реальності / С. В. Савчук // Міжвузівська науково-теоретична конференція «Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні». 29 березня 2007 року. м. Київ.

 21. Савчук С. В. Основні типи концептуальних підходів до визначення предмета соціології права / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 100 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2000. – С. 19-23.

  Переглянути pdf

 22. Савчук С. В. Предмет юридичної соціології / С. В. Савчук // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 3. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 106-109.

 23. Савчук С. В. Прикладне значення юридичної соціології у вивченні делінквентної поведінки підлітків / С. В. Савчук // Дитяче право : теорія, досвід, перспективи. Матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування державного показового Дитячого містечка імені ІІІ Комінтерну в Одесі : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література, 2001. – С. 155-157.

 24. Савчук С. В. Психоаналітична концепція вини / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 23-27.

  Переглянути pdf

 25. Савчук С. В. Релігійна філософія вини / С. В. Савчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 65. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 33-37.

 26. Савчук С. В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 125: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 5-8.

  Переглянути pdf

 27. Савчук С. В. Співвідношення юридичної соціології і порівняльного правознавства / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 121 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 20-25.

  Переглянути pdf

 28. Савчук С. В. Сучасні погляди на феномен вини : американський досвід експериментальних і клінічних досліджень / С. В. Савчук // Сполучені Штати Америки у сучасному світі : політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 582-587.

 29. Савчук С. В. Теоретико-методологічні проблеми тлумачення у праві. Програма курсу / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2004. – 20 с.

 30. Савчук С. В. Функції вини / С. В. Савчук // Юридична психологія в Україні : здобутки та перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. сСправ, 2015. – С.117-119.

 31. Савчук С. В. Функції юридичної соціології / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 180 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 30-35.

  Переглянути pdf

 32. Савчук С. В. Юридична соціологія : концептуальна взаємодетермінація предмета і метода / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 105 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 17-21.

  Переглянути pdf

 33. Савчук С. В. Юридична соціологія : предмет та місце в системі юридичних наук / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2003. – 240 с.

 34. Савчук С. В. Юридична соціологія і загальна теорія права / С. В. Савчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 14. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 71-75.

 35. Савчук С. В. Юридична соціологія і філософія права / С. В. Савчук // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці : Рута, 2003. – С. 176-181.

 36. Савчук С. В. Юридична соціологія і юридична психологія / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 172 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 13-17.

  Переглянути pdf

 37. Савчук С. В. Юридична соціологія. Програма курсу / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2004. – 40 с.

 38. Савчук С. В., Трофімова Л. В. Вольова атрибутивність правочину / С. В. Савчук, Л. В. Трофімова // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 478 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 5-9.

  Переглянути pdf

 39. Савчук С. В., Трофімова Л. В. Презумпція невинуватості як засіб законодавчої техніки / С. В. Савчук, Л. В. Трофімова // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 385 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 12-16.

  Переглянути pdf

 40. Савчук С.В. Юридична соціологія як методологія сучасного правопізнання / С. В. Савчук // Український правовий часопис. – 2004. – Вип. №7(12). – С. 36-37. Міжнародний семінар «Юридична методологія. Основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС», 13-14 листопада 2003 року.

 41. Трофімова Л. В., Савчук С. В. Онто-гносеологічні засади актуалізації волі у правовій реальності / Л. В. Трофімова, С. В. Савчук // Проблеми філософії права. Том VI-VII. Київ-Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 182-185.