Перелік публікацій Грекул-Ковалик Тетяни Анатоліївни:

 1. Грекул - Ковалик Т.А. Правовое положение студентов юридического факультета Черновицкого университета в 1918 - 1940 гг. // Legea si Viata . – 2014. – Mai. – P. 64 - 68.

  Переглянути pdf

 2. Автореферат

  Переглянути pdf

 3. Грекул - Ковалик Т.А. Декани юридичного факультету Чернівецького університету румунського періоду (1918 - 1940 рр.): [зб. наук. праць] / Т.А. Грекул - Ковалик // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2009. – Вип. 518. – С. 39 - 44.

  Переглянути pdf

 4. Грекул - Ковалик Т.А. Правовий статус студентів юридичного факультету Чернівецького університету у 1918 - 1940 рр. [зб. наук. праць] / Т.А. Грекул - Ковалик // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2009. – Вип. 522. – С. 19 - 23.

  Переглянути pdf

 5. Грекул - Ковалик Т.А. Особливості навчального процесу на юридичному факультеті Чернівецького університету у 1918 - 1940 рр. [зб. наук. праць] / Т.А. Грекул - Ковалик // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2010. – Вип. 538. – С. 25 - 29.

  Переглянути pdf

 6. Грекул - Ковалик Т.А. Соціальний захист студентів юридичного факультету Чернівецького університету у 1918 - 1940 рр. [зб. наук. праць] / Т.А. Грекул - Ковалик // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2011. – Вип. 559. – С. 28 - 32.

  Переглянути pdf

 7. Грекул - Ковалик Т.А. Державно - правовий розвиток України в умовах політичних змін: матеріали міжнародної науково - практичної інтернет - конфереції [“Константін Ісопеску - Грекул – вчений - юрист, педагог, політичний діяч”], (Тернопіль, 2010) – Те рнопіль, 2010. – С. 6 - 8.

 8. Грекул - Ковалик Т.А. Актуальные проблемы современной науки: пути решения: материалы международной научно - практической конференции по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам [“Георгій Алексіану – видатний пр авознавець і політичний діяч Буковини”], (Горловка, 7 мая 2010 г.). – Горловка, 2010. – С. 41 - 44. (У співавторстві з Торончуком І.Ж.).

 9. Грекул - Ковалик Т.А. Наука і сучасність: досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть : збірка тез доповідей І Всеук раїнської науко - практичної конференції [“Організація адміністративного судочинства на Буковині у міжвоєнний період (1918 - 1940 рр.)”], (Запоріжжя, 5 - 7 липня 2010 р.) – Запоріжжя, 2010. – С. 101 - 102. (У співавторстві з Торончуком І.Ж.).

 10. Грекул - Ковалик Т.А. Перспективи та пріоритети розвитку юридичної науки: матеріали міжнародної науково - практичної конференції, Ч. 1. [“Стипендіальне забезпечення студентів юридичного факультету Чернівецького університету у 1918 - 1940 рр.”], (Запоріжжя, 14 - 15 жовт. 2010 р.). – З апоріжжя, 2010. – С. 19 - 20.

 11. Грекул - Ковалик Т.А. Теорія та практика сучасного права: міжнародна науково - практична конференція, Т.1. [“Деякі аспекти підготовки фахівців - правників на Буковині у 1918 - 1940 рр.”], (Київ, 16 - 17 березня 2011 р.). – К.: Центр пра вових наукових досліджень, 2011. – С. 17 - 19.

 12. Грекул - Ковалик Т.А. Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4 - ї Міжн. наук. - теор. конф. (Чернівці, 28 - 29 травня 2011 р.). [“Юридична клініка як інтерактивний метод під готовки правників (на прикладі юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича)”] – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2011. – 342 - 348 с.

 13. Грекул - Ковалик Т.А. Право та інші соціальні норми: вимоги часу: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (м. Одеса, Україна, 15 - 16 червня 2012 р.). [“Йозеф Алоїз Шумпетер – юрист, економіст, педагог”] – Одеса: у 2 - х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч. 1. – 12 - 14 с.

 14. Грекул - Ковалик Т.А. Право та су спільні відносини: умови та способи гармонізації: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, м. Харків, 22 - 23 червня 2012 року [“Ганс Гросс: внесок у розвиток юридичної науки на Буковині”] – у 2 - х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів - юристів», 2012. – Т. 1. – 10 - 12 с.

 15. Грекул - Ковалик Т.А. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, м. Запоріжжя, 31 серпня 2012 року. [“Організаційно - правові основи створення та діяльності студентських товариств у Чернівецькому університеті (1918 - 1940 рр.)”], (Запоріжжя, 5 - 7 липня 2010 р.) – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2012. – С. 9 - 11. (У співавторстві з Торончуком І.Ж.).

 16. Грекул - Ковалик Т.А. Реформування національного т а міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21 - 22 вересня 2012 р. [“Розвиток державного (конституційного) права у Чернівецькому університеті в 1875 - 1918 рр.”] – у 2 - х частинах. – Одеса. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – Ч. 1. – С. 9 - 12.

 17. Грекул - Ковалик Т.А. Сборник научных трудов SWorld . Материалы международной научно - практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производс тве и образовании ʹ 2012» [“Деякі аспекти підготовки правничих кадрів в університеті Франца - Йосифа у Чернівцях (1875 - 1918 рр.)”]. – Выпуск 4. Том 38. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 37 - 41.

 18. Грекул - Ковалик Т.А. Розвиток кримінально - правової науки в університет і Франца - Йосифа у Чернівцях (1875 - 1918 рр.) / Т.А. Грекул - Ковалик // Науковий вісник Ужгородського національного університету [Серія: право]. – Ужгород, 2012 – Вип. 19. – Т.1. – С. 31 - 33. (У співавторстві з Торончуком І.Ж.).

  Переглянути pdf

 19. Франц Гауке. Про деякі питання парламентського права. Інавгураційна ректорська промова, виголошена 1 грудня 1900 р. / Пер. з нім. А. Вишинського; Наук. ред. перекл. і передмова М. Никифорака, Т. Грекул - Ковалик // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2012. – Вип. 628. – С. 5 - 11.

  Переглянути pdf

 20. Грекул - Ковалик Т.А. З історії формування концепції “живого права” Євгена Ерліха // Науково - практичний журнал “Соціологія права”. – 2012. - No 2 - 3 (4 - 5). – С. 54 - 57.

  Переглянути pdf

 21. Грекул - Ковалик Т.А. Основні етапи форму вання концепції “живого права” Євгена Ерліха // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац. ун - т, 2012. – С. 107 - 109. ( У співавторстві з Торончуком І.Ж. ).

 22. Грекул - Ковалик Т.А. “Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції, (м. Харків, 11 - 12 травня 2013 року) [“Підготовка юристів у Чернівецькому факультеті національного університету “Одеська юридична академія”]. – у 2 - х частинах. – Харків: ГО “Асоціація аспірантів - юристів”, 2013. – Ч. І. – С. 8 - 11.

 23. Грекул - Ковалик Т.А. “ Факторы и условия модернизации современной юридической науки”: Материалы международной научно - практической конференции, г. Симферополь, 17 - 18 мая 2013 года [“Розвиток юридичної науки в Чернівецькому факультеті національного університету “Одеська юридична академія”]. – Симферополь: Научное объединение “Юридическая мысль”, 2013. – С. 6 - 8.