Перелік публікацій Васильчук Вікторії Олександрівни:

 1. Автореферат

  Переглянути pdf

 2. Васильчук В.О. Філософські засади справедливості та невід’ємні права людини / В.О. Васильчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. – Випуск VIII. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 8-11.

 3. Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини / В.О. Васильчук // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці : Рута, 2003. – С. 154-156.

  Переглянути pdf

 4. Васильчук В.О. Справедливість як категорія кримінального права / В.О. Васильчук // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 8 (50). – С. 102-108.

 5. Васильчук В.О. Справедливість як духовна основа права / В.О. Васильчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць : Вип. 273 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 5-9.

  Переглянути pdf

 6. Васильчук В.О. Онтологічний зміст справедливості як категорії права / В.О. Васильчук // Ерліхівський збірник Юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Випуск 4-5. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 42-45.

  Переглянути pdf

 7. Васильчук В.О. Зміст і значення справедливості у міжнародному праві / В.О. Васильчук // Проблеми філософії права. Том ІІІ. – № 1-2. – Київ-Чернівці : Рута, 2005. – С. 293-298.

  Переглянути pdf

 8. Васильчук В.О. Аксіологічний зміст категорії “справедливість” у праві / В.О. Васильчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць : Вип. 311 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 28-33.

  Переглянути pdf

 9. Васильчук В.О. Категорія справедливості: філософське, етичне та юридичне розуміння / В.О. Васильчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць : Вип. 333 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 20-24.

  Переглянути pdf

 10. Васильчук В.О. Методологічна функція категорії справедливості у праві / В.О. Васильчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія Право : Випуск 6. – Ужгород : “Поліграфцентр “Ліра”, 2006. – С. 68-70.

 11. Васильчук В.О. Гносеологічна функція категорії справедливості у праві / В.О. Васильчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць : Вип. 402 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 12-17.

  Переглянути pdf

 12. Васильчук В.О. Принцип справедливості у цивільних правовідносинах: філософсько-правовий аспект / В.О. Васильчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць : Вип. 538 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 17-24.

  Переглянути pdf

 13. Васильчук В.О. Категорія справедливості у концепції «живого права» Євгена Ерліха / В.О. Васильчук // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Випуск 6. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 110-112.

  Переглянути pdf


 14. Тези конференцій

 15. Васильчук В.О. Справедливість у правовому вимірі / В.О. Васильчук // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячолітть”. 20 лютого 2003р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – С. 17.

 16. Васильчук В.О. Проблема соціальної справедливості в сучасному праворозумінні / В.О. Васильчук // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”, присвяченої пам’яті докторів юрид. наук, професорів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчікова / Відп. ред. Ю.М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2003. – С. 27-30.

 17. Васильчук В.О. Основні функції справедливості: філософсько-правовий аспект / В.О. Васильчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави”, присвяченої пам’яті докторів юрид. наук, професорів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчікова / Відп. ред. Ю.М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2004. – С. 14-16.

 18. Васильчук В.О. Справедливість як категорія міжнародного права / В.О. Васильчук // Наукові записки : Серія “Право” : Вип. 5. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2004. – С. 364-369.

 19. Васильчук В.О. Категорія справедливості у сучасному праворозумінні / В.О. Васильчук // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005р.). – Чернівці : Рута, 2005. – С. 268-274.

 20. Васильчук В.О. Аксіологічний зміст категорії справедливості у праві / В. О. Васильчук // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : Зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23-24 березня 2007 р. / Уклад. М.Л. Варченко, Н.М. Гончарова, В.В. Махіча, С.С. Савич, І.Ф. Урина. – Луцьк, 2007. – С. 17-18.

 21. Васильчук В.А. К вопросу об определении категории “справедливость” в современном украинском законодательстве / Васильчук В.А. // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, морально-психологические и практические проблемы : Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы – 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород : Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр “Юридическая техника”, 2007. – С. 566-575.

 22. Васильчук В.О. Методологічна функція категорії справедливості у праві / В.О. Васильчук // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : тези доп. наук.-теорет. конф., Київ, 26 січня 2008 р. / редкол. : Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін. ; передмова О.М. Джужі. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 33-35.

 23. Васильчук В.О. Справедливість як механізм взаємодії національного і міжнародного права / В.О. Васильчук // Наука-практика-освіта : Матеріали V-ої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 травня 2008 року) / Упорядник Л.Т. Коломієць. – К. : ЗАТ ДОРАДО, 2008. – С. 73-75.

 24. Васильчук В.О. Особливості реалізації принципу справедливості у правовідносинах власності (філософсько-правовий аспект) / В.О. Васильчук // Правові реформи в Україні : проблеми реалізації : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16-17 лютого 2011 року. : у 4-х томах. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.2. – С. 68-70.

 25. Васильчук В.О. Принцип справедливості у конституційних правовідносинах: філософсько-правовий аспект / В.О. Васильчук // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17 лютого 2012 р.). – Львів, ЛьвДУВС, 2012. – С. 65-68.


 26. Автореферат

 27. Васильчук В.О. Справедливість як категорія права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.12 “Філософія права” / В.О. Васильчук ; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – 20 с.